Aktivitéiten 2013/2014

16.09.2013 Mëllech a Kuch fir d'Schoulkanner aus der Bierger Schoul
28.09.2013 Second-Hand fir Kannerkleeder (Hierscht/Wanter)
12.10.2013 Kannerfloumaart zu Jonglënster
13.10.2013 Commémoration nationale zu Jonglënster
06.11.2013 Photosaktioun fir d'Schoulkanner
19.11.2012 Assemblée Générale Ordinaire
30.11.2013 Fête St-Nicolas Schoulkommissioun-APEB
17.12.2013 Entrevue mam Léierpersonal
16.01.2014 Réunion d'information du Lënster Lycée
02.02.2014 Kannerfuesbal an der Buerg
01.03.2014 Second-Hand fir Kannerkleeder (Fréijoer/Summer)
19.03.2014 Réceptioun fir déi néi Awunner an der Gemeng
10.05.2014 Coupe scolaire zu Jonglënster APEB-ABEJ-APG
23.05.2014  Schoulsportdag
22.06.2014 Festivitéiten zum Nationalfeierdag zu Jonglënster
07.07.2014 Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2.
14.07.2014 Schoulfest zu Buerglënster

- Geschenk fir d'Schüler vum Cycle 4.2. zum Ofschloss

- Klassefoto fir all Kand, offréiert vun der APEB

- Finanzéierung vun Sprangschlässer/spiller fir Aktivitéiten um Schoulfest

- Bicher an Hör-CD'en fir d'Schoulbibliothéik

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

Kleeschen (Kanner aus der Schoul Buerglënster)

Samschdes, den 03.12.2022

 

Kannerfuesbal (Festsall - Schoul Buerglënster)

Samschdes, den 05.02.2023