Eis Aktivitéiten 2010/2011 


15.09.2010

Den éischten Schouldag offréiren mir an der Paus Mëllech a Kuch fir d’Kanner.

2.10.2010

Second-Hand: Verkaf vun Kannerkleeder Hierscht/Wanter fir 
2-16 Joer.

7./14.10.2010

Organisatioun vum Cours “Les premiers secours portés aux enfants”.

10.10.2010

Faire Kaffi zu Esebuer zesummen mat Equiclic, der Elterevereenegung Jonglënster, an Fraen a Mammen.

23.10.2010

80’s Party zesummen mat der Elterevereenegung Gonnereng.

9.11.2010

Mir haten eng Entrevue mam Léierpersonal.

15.11.2010

Assemblée générale.

4.12.2010

Zesummen mat der Musek an der Schoulkommissioun hu mir den Kleeschen empfaang.

28.01.2011

Virstellen vun eiser Vereenegung bei der Réceptioun fir déi nei Awunner an eiser Gemeng.

6.02.2011

« ROTKÄPPCHEN » Theater fir Kanner am Festsall.

27.02.2011

Kannerfuesbal am Festsall.

3.03.2011

Organisatioun vun der Konferenz “Mobbing am Schoulalldag”.

12.03.2011

Second-Hand: Verkaf vun Kannerkleeder Fréijoer/Summer.

2.04.2011

Mir hun eis un der “Grouss Botz” bedeelegt an gehollef eis Dierfer propper ze maachen.

7.05.2011

Kannerfloumaart am Festsall.

26.05.2011

Beim Schoulsportdag hu mir den Kanner Uebst an Waasser ofréiert.

21.05.2011

Zesummen mat den Elterevereenegungen Gonnereng an Jonglënster hu mir “Coupe scolaire” zu Jonglënster organiséiert.

8.07.2011

Schoulfest. Mir hu bei der Rallye matgehollef an den Kanner e klenge Cadeau a Form vun engem Wecker offréiert.

11.07.2011

Ofschlossfeier fir den Cycle 4.2. wou all Kand e klenge Cadeau kritt.

Divers:


Am Enn vum Schouljoer kritt all Kand eng Klassefoto vun eis offréiert.


All Cycle 4.2. kritt eng gréisser finanziell Ënnerstëtzung fir en Ausfluch am Enn vum Schouljoer.


Mir hun déi nei Schoulbibliothéik mat engem Don vun 1.800 € ënnerstëtzt.

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

Kannerkleeder Second-hand (Wanter / Hiescht-

kollektioun)

21.10.2023 vun 9 bis 13 Auer

=> Gaston Stein zu Jonglënster

 

AG

25.10.2023 19.30 Auer

=> Buvette Hall Op Fréinen zu Jonglënster

 

Kannerfloumaart

18.11.2023 vun 14 bis 17 Auer

 => Gaston Stein zu Jonglënster

 

Kleeschen

02.12.2023 vun 15 bis 17 Auer

=> Schlass zu 

Buerglënster

 

Kannerfuesbal

04.02.2024 vun 14 bis 18 Auer

=> Salle des fêtes Buerglënster

 

Kannerkleeder Second-hand (Fréijoer / Summerkollektioun)

9.03.2024 vun 9 bis 13 Auer

 

=> Gaston Stein zu Jonglënster

 

Ofschlossfeier

Cycle 4.2

Juli 2024