Fir Elteren

Sécherheet am Internet
Berodung iwwert d´Sécherheet an d´Geforen fir d´Kanner
Jugendlecher beim „surfen“ am Internet
Offiziell Institutiounen an Servicer rondrëm d´Schoul
Éducation différenciée

SGE—Service de Guidance de l´Enfance

SCREA—Service Ré-Éducatif Ambulatoire
SCAP
Le Centre de logopédie
CPOS - Centre de psychologie et d´orientation scolaires
Fédération des Associations de Parents d´Elèves au Luxembourg
Ministère de l´Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle
Institution d´éducation et de thérapie pour enfants, jeunes et adultes
Le portail parents de myschool
D´Konzept vum neien Lycée
Caritas Lëtzebuerg
Den Ombudscomité fir d´Rechter vum Kand
 
Informatiounen iwwert ADS
CD-Rom für Lehrer, Erzieher, Eltern von Kindern mit einem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität
Die « Eltereninitiativ Hyperaktiv Kanner » EHK ist eine 
Elterninitiative im Interesse ADD (Attention-Defizit-Disorder) - 
betroffene Kinder, mit oder ohne Hyperaktivität
Spontan ADD a.s.b.l. - Aufmerksamkeitsdefizit bei Erwachsenen
Informatiounen iwwer Dyslexie an Dyskalkulie
Vereinigung, die Menschen aller Altersstufen, die an Wahr-nehmungsstörungen (z.B. Legasthenie/Dyskalkulie, Lese-Recht-
schreibe-Schwäche) und deren Folgen ADS und Hyperkinesie hilft.
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie
EÖDL: 1. Österreichischer Dachverbans Legasthenie
Aner nëtzlech Linken fir Elteren
Association luxembourgoise pour les enfants 
intellectuellement précoces
Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl
Was ist ein Airtramp? C´est quoi un « airtramp »?
afp-service - Erzéiungs– a Familljeberodung, Service Dageselteren
http://www.mecasbl.lu
Super Senior Lernhilfe
Lernhilfen, Lerntipps

 

 

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

 

!!! Cancelled !!!

 

Second Hand Kannerkleeder (Hiescht/Wanter; 2-16 Joër)

Samschdes, den 24.10.2020

 

Kannerfloumaart 

Samschdes, den 14.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

Lernhilfe: Super Senior

Nohëllefsstonnen vu

Senioren fir Kanner organiséiert vum 'Mouvement pour l'Egalité des Chances pour Tous' - MEC asbl

Méi Informatiounen zu den Nohëllefsstonnen  fann Dir um Site vun der MEC asbl: www.mecasbl.lu

oder download den Flyer:

https://mecasbl.lu/wp-content/uploads/2019/12/Senior-Folder-Parents_def.pdf