Fir Elteren

Sécherheet am Internet
Berodung iwwert d´Sécherheet an d´Geforen fir d´Kanner
Jugendlecher beim „surfen“ am Internet
Offiziell Institutiounen an Servicer rondrëm d´Schoul
Éducation différenciée

SGE—Service de Guidance de l´Enfance

SCREA—Service Ré-Éducatif Ambulatoire
SCAP
Le Centre de logopédie
CPOS - Centre de psychologie et d´orientation scolaires
Fédération des Associations de Parents d´Elèves au Luxembourg
Ministère de l´Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle
Institution d´éducation et de thérapie pour enfants, jeunes et adultes
Le portail parents de myschool
D´Konzept vum neien Lycée
Caritas Lëtzebuerg
Den Ombudscomité fir d´Rechter vum Kand
 
Informatiounen iwwert ADS
CD-Rom für Lehrer, Erzieher, Eltern von Kindern mit einem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit und ohne Hyperaktivität
Die « Eltereninitiativ Hyperaktiv Kanner » EHK ist eine 
Elterninitiative im Interesse ADD (Attention-Defizit-Disorder) - 
betroffene Kinder, mit oder ohne Hyperaktivität
Spontan ADD a.s.b.l. - Aufmerksamkeitsdefizit bei Erwachsenen
Informatiounen iwwer Dyslexie an Dyskalkulie
Vereinigung, die Menschen aller Altersstufen, die an Wahr-nehmungsstörungen (z.B. Legasthenie/Dyskalkulie, Lese-Recht-
schreibe-Schwäche) und deren Folgen ADS und Hyperkinesie hilft.
Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie
EÖDL: 1. Österreichischer Dachverbans Legasthenie
Aner nëtzlech Linken fir Elteren
Association luxembourgoise pour les enfants 
intellectuellement précoces
Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl
Was ist ein Airtramp? C´est quoi un « airtramp »?
afp-service - Erzéiungs– a Familljeberodung, Service Dageselteren
EÖDL: 1. Österreichischer Dachverbans Legasthenie
Lernhilfen, Lerntipps

 

SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Entrevue mam Léierpersonal

Dënschdes, den 13.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018

 

Kannerfuesbal

Sonndes, den 3.2.2019

 

Second-Hand Maart

Samschdes, den 30.3.2019