www.education.lu
Site officiel du Menfps pour toute information sur l'école luxembourgeoise.


www.fapel.lu
Féderation des Associations de Parents d'Elèves du Luxembourg


www.junglinster.lu
Administration Communale de Junglinster

 

www.restena.lu/ape/junglinster
Association des Parents d'Elèves de Junglinster

 

www.restena.lu/apg/gonderange
Association des Parents d'Elèves de Gonderange


www.petitweb.lu


www.cept.lu
Centre de prévention des toxicomanies (CePT)

 

www.schoulhaff.lu
De Schoulhaff, eng Liewenswelt


www.panda-club.lu
PANDA CLUB Fräizaïtaktivitéiten 
fir Jonker vun 6 bis 10 Joer

 


www.science-club.lu
SCIENCE CLUB 
Fräizaïtaktivitéiten fir Jonker vun 11 bis 18 Joerwww.haus-natur.lu
D'Haus vun der Natur a.s.b.l. 
Lëtzebuerger Naturschutzzentrum


SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018