www.education.lu
Site officiel du Menfps pour toute information sur l'école luxembourgeoise.


www.fapel.lu
Féderation des Associations de Parents d'Elèves du Luxembourg


www.junglinster.lu
Administration Communale de Junglinster

 

www.restena.lu/ape/junglinster
Association des Parents d'Elèves de Junglinster

 

www.restena.lu/apg/gonderange
Association des Parents d'Elèves de Gonderange


www.petitweb.lu


www.cept.lu
Centre de prévention des toxicomanies (CePT)

 

www.schoulhaff.lu
De Schoulhaff, eng Liewenswelt


www.panda-club.lu
PANDA CLUB Fräizaïtaktivitéiten 
fir Jonker vun 6 bis 10 Joer

 


www.science-club.lu
SCIENCE CLUB 
Fräizaïtaktivitéiten fir Jonker vun 11 bis 18 Joerwww.haus-natur.lu
D'Haus vun der Natur a.s.b.l. 
Lëtzebuerger Naturschutzzentrum


SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Entrevue mam Léierpersonal

Dënschdes, den 13.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018

 

Kannerfuesbal

Sonndes, den 3.2.2019

 

Second-Hand Maart

Samschdes, den 30.3.2019