Contact


A.P.E.B. Association sans but lucratif
Depuis 1999

Association des parents d'élèves de l'école fondamentale de Bourglinster 

Adresse postale:

A.P.E.B. a.s.b.l. 
Ecole primaire de Bourglinster
1, rue de l'école
L-6162 Bourglinster

 

e-mail: apeb.bourglinster@apeb.lu
Web: www.apeb.lu

 

BCEELULL: LU35 0019 4755 0659 1000

SAVE THE DATE:

 

 

 

 

Kleeschen (Kanner aus der Schoul Buerglënster)

Samschdes, den 03.12.2022

 

Kannerfuesbal (Festsall - Schoul Buerglënster)

Samschdes, den 05.02.2023