Comité de l’APEB 2017/2018

Présidente Alexandra Turner
   
Secrétaire

Mireille Goosse-Thies

   
Trésorière Marian Kirsch-Van Lexmond
   
Membres Rosemarie Colin
  Tanja Kariger
  Vally Knepper-Berrini
  Sandy Schuder
  Anik Sibenaler
 

Anouk Torres

 

Emilie Vannier

  Claudine Wirtgen
 

 

   
 

 

SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, den 12.09.2018

 

Schoulufank mat Méllech a Kuch

Méindes, de 17.09.2018

 

 2nd-hand-Maart

Samschdes, den 29.09.2018

 

Assemblée générale

Mëttwochs, den 10.10.2018

 

 Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018