Comité de l’APEB 2018/2019

 

Présidente Alexandra Turner
   
Secrétaire

Sandy Schuder

   
Trésorière Marian Kirsch-Van Lexmond
   
Membres Karine Bausch
  Nadia Dohn
  Tanja Kariger
  Vally Knepper-Berrini
  Elisabeth Koltz
 

Anik Sibenaler

 

Ute Thiltgem

  Anouk Torres
  Emilie Vannier
  Carole Warken
 

 

SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018