Comité de l’APEB 2018/2019

 

Présidente Alexandra Turner
   
Secrétaire

Sandy Schuder

   
Trésorière Marian Kirsch-Van Lexmond
   
Membres Karine Bausch
  Nadia Dohn
  Tanja Kariger
  Vally Knepper-Berrini
  Elisabeth Koltz
 

Anik Sibenaler

 

Ute Thiltgem

  Anouk Torres
  Emilie Vannier
  Carole Warken
 

 

SAVE THE DATE:

 

Comitéssëtzung

Mëttwochs, de 7.11.2018

 

Entrevue mam Léierpersonal

Dënschdes, den 13.11.2018

 

Kannerfloumaart

Samschdes, de 17.11.2018

 

Prouf fir de Besuch vum Kleeschen

Freides, den 30.11.2018

 

Kleeserchersfeier

Samschdes, den 1.12.2018

 

Kannerfuesbal

Sonndes, den 3.2.2019

 

Second-Hand Maart

Samschdes, den 30.3.2019