Comité de l’APEB 2018/2019

 

Présidente Alexandra Turner
   
Secrétaire

Sandy Schuder

   
Trésorière Marian Kirsch-Van Lexmond
   
Membres Karine Bausch
  Nadia Dohn
  Tanja Kariger
  Vally Knepper-Berrini
  Elisabeth Koltz
 

Anik Sibenaler

 

Ute Thiltgem

  Anouk Torres
  Emilie Vannier
  Carole Warken
 

 

SAVE THE DATE:

 

 

Kannerfuesbal

Sonndes, den 3.2.2019

 

Comitéssëtzung

Donneschdes, de 7.3.2019

 

 

Second-Hand Maart

Samschdes, den 30.3.2019